Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwał Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 23 listopada 2016 r. nr 0007.XXV.160.2016 i 0007.XXV.161.2016 ulega zmianie stawka za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

3,35 zł/m3

Cena za dostawę wody

8,10 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej

5,40 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie: