Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 29 listopada 2017 r. nr 0007.XXXVI.236.2017 nie ulegną zmianie stawki za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

3,35 zł/m3

Cena za dostawę wody

8,10 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej

5,40 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie: